Program praktyk zawodowych dla Technika Ekonomisty realizowanych w ramach projektu

„Dobry klimat dla zawodowców”.

Cel praktyki :

 1. Umożliwienie uczniom Technikum Zawodowego doskonalenia praktycznych umiejętności
 2. Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego
 3. Wzmocnienie kształcenia zawodowego w szkole
 4. Silniejsze powiązanie oferty kształcenia z potrzebami rynku pracy.

Realizacja praktyk:

 1. W ramach projektu pn. „Dobry klimat dla zawodowców” – wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego dla uczniów Technikum Zawodowego Nr 1  w Szczecinku, kształcących się na kierunku technik ekonomista realizacja odbywa się w wymiarze 150 godzin. Praktyki odbywać się będą w czasie wolnym od programowych zajęć edukacyjnych szkoły maksymalnie do 6 dni w tygodniu w wymiarze nie dłuższym niż 40 godzin tygodniowo, a dzienna norma czasu pracy praktykanta nie może przekroczyć 8 godzin i  trwać nie dłużej niż do godz. 20:00 z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż 6 godz. w dniu  programowych zajęć edukacyjnych szkoły.
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wyznaczenia Opiekuna Merytorycznego Praktyki do którego zadań należy:
 3. Określenie celu i programu praktyki (we współpracy z nauczycielem);
 4. Pomoc uczniowi w zapoznaniu się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa oraz z zakresem czynności wykonywanym na stanowisku praktyki przez ucznia.
 5. Nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki zawodowej;
 6. Nadzór w zakresie przestrzegania przepisów bhp i p.poz w zakładzie pracy.

Program kształcenia:

  1. Sektor handlowy

Dział zaopatrzenia, zbytu, rozliczeń podatkowych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
1.określić zadania statutowe jednostki organizacyjnej;

2.  rozpoznać formę organizacyjno-prawną jednostki organizacyjnej, w której odbywa praktyki zawodowe;

3.  odczytać powiązania z komórkami organizacyjnymi na podstawie struktury organizacyjnej jednostki;

4. rozróżnić dokumenty sporządzane w  dziale zaopatrzenia

5. sporządzać dokumenty występujące w praktyce gospodarczej  działu zaopatrzenia,

6. rozróżnić dokumenty sporządzane w dziale handlowym;

7. sporządzać dokumenty występujące w praktyce gospodarczej  działu handlowego;

8. rozróżnić dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze  związane ze środkami pieniężnymi;

 

– Struktura organizacyjna jednostki.

– Forma prawna jednostki organizacyjnej

    i regulaminy wewnętrzne.

–  Mechanizm obiegu dokumentów w jednostce  organizacyjnej.

– Formy i techniki zaopatrzenia.

– Dokumentacja gospodarki magazynowej.

– Dokumentacja zakupu i sprzedaży.

– Dokumentacja środków pieniężnych.

– Dokumentacja pracownicza.

– Działania marketingowe.

– Współpraca jednostki organizacyjnej

     z otoczeniem.

– Rozliczenia z instytucjami publicznoprawnymi.

 

9. zidentyfikować przepisy prawa w zakresie różnych podatków;

10. rozróżniać rodzaje podatków;

11. zaliczać podatki odprowadzane przez jednostkę organizacyjną do właściwej grupy podatków według klasyfikacji podatków w polskim systemie podatkowym;

12. identyfikować przepisy prawa w zakresie różnych podatków;

13.rozróżniać rodzaje podatków;

14. zaliczać podatki odprowadzane przez jednostkę organizacyjną do właściwej grupy podatków według klasyfikacji podatków w polskim systemie podatkowym;

15. zaliczać  podatki odprowadzane przez jednostkę organizacyjną do podatków obciążających koszty działalności jednostki i zmniejszających  wynik brutto jednostki;

16. obliczyć podatki obciążające koszty działalności jednostki organizacyjnej;

17. identyfikować ulgi i zwolnienia podatkowe;

18. dobrać formularz deklaracji podatkowej do rodzaju podatku;

19. powiązać zapisy w rejestrze zakupu i sprzedaży faktur VAT z zapisami w deklaracji VAT 7;

20. rozróżnić dokumentację pracowniczą;

21. zidentyfikować cel sporządzenia deklaracji rozliczeniowej – ZUS DRA;

22. wyjaśnić różnicę między deklaracją ZUS DRA, a imiennym raportem miesięcznym ZUS RCA;

23. określić termin składania deklaracji rozliczeniowych i opłaty składek;

24. powiązań informacje z karty przychodów pracownika z naliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

 25. obsługiwać programy komputerowe do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych stosowane w jednostce organizacyjnej;

26. obsługiwać programy komputerowe do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki stosowane w jednostce organizacyjnej;

 

 

 1. Dział księgowości
Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
1. skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej

w jednostce organizacyjnej;

2.  oddzielić dokumenty księgowe podlegające i niepodlegające księgowaniu;

3.  dokonać kontroli wstępnej dowodów księgowych;

4.  zastosować pieczęcie dekretacyjne do kwalifikowania dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych;

5. określić okres przechowywania różnych dowodów i dokumentów księgowych występujących w jednostce organizacyjnej;

6. określić podstawowe wymogi dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera dotyczące zapisów księgowych i wydruku danych;

7. zaewidencjonować różne operacje gospodarcze na podstawie dowodów zakwalifikowanych do ujęcia w księgach rachunkowych;

8. zidentyfikować formy rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w rozliczeniach z kontrahentami jednostki organizacyjnej;

9. wyjaśnić cel sporządzania poszczególnych dokumentów obrotu gotówkowego;

10. obsługiwać program komputerowy do księgowania operacji gospodarczych stosowany w jednostce organizacyjnej;

11. rozróżniać metody inwentaryzacji;

12.okreslić  przyczyny powstałych różnic inwentaryzacyjnych;

13.podać treść ekonomiczną powstałych różnic inwentaryzacyjnych;

– Struktura organizacyjna działu głównego księgowego.

– Kryteria podziału prac księgowych.

– Zakres obowiązków pracowników działu księgowości.

– Zasady (polityka) rachunkowości jednostki organizacyjnej.

– Tworzenie i obieg dokumentacji księgowej.

– Archiwizowanie dokumentacji księgowej.

–  Ewidencja komputerowa.

– Formy rozliczeń z kontrahentami jednostki organizacyjnej.

– System komunikowania się z bankiem (Home Banking).

– Zadania działu inwentaryzacji.

 

 

 1. Dział kadr i płac
Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
1.  sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika;

2. sporządzić dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy;

3. określić warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej;

4. sporządzić umowy cywilnoprawne;

5. obliczyć wynagrodzenia pracowników przy zastosowaniu systemu wynagradzania obowiązującego w jednostce organizacyjnej;

6. sporządzić listę płac z wykorzystaniem oprogramowania kadrowo – płacowego stosowanego w jednostce organizacyjnej;

7. rozliczyć wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę o pracę i umowę zlecenia;

8. rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę zlecenia;

9. określić termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionego pracownika;

10. dobrać formularz ZUS do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych pracowników;

11. dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

12. dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby prawnej;

13. dobrać formularz ZUS do zgłoszenia zamiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej;

14. sporządzić deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

15. określić terminy regulowania płatności składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

16. rozróżnić dokumenty rozliczeniowe ZUS

17. sporządzić deklarację rozliczeniową ZUS DRA;

18. sporządzić imienne raporty miesięczne: ZUS RCA, ZUS RZA, ZUSRSA;

19. określić sankcje z tytułu niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych;

20. sporządzić „listę zasiłkową”.

– Zakres obowiązków pracowników działu zatrudnienia i płac.

– Dokumentacja pracownicza.

– Dokumentowanie wynagrodzeń.

– Inne dokumenty rezultatów pracy: karty pracy, karty zleceniowe, karty robocze.

– Systemy wynagradzania pracowników w jednostce organizacyjnej.

– Obowiązki zgłoszeniowe do ZUS.

– Dokumentacja zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

– Dokumenty rozliczeniowe.

 

Sektor bankowy

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
1. zapoznanie się z regulaminem banku i BHP

2. omówienie funkcji poszczególnych stanowisk oraz zakresu obowiązków ( doradca klienta indywidualnego, instytucjonalnego, finansowy, kasjer )

3. zapoznanie się z planem kont w banku ( w szkole poznajemy plan kont przedsiębiorstw )

4.  zapoznanie się z obsługą urządzeń w banku ( liczenie gotówki, ładowanie bankomatu )

5. szkolenie na temat sprawdzania autentyczności banknotów

6. sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym

7. adresowanie listów z ofertą banku

8. analiza informacji z rynku finansowego w  Polsce i na świecie ( analiza notować GPW )

9. wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów 

10. roznoszenie listów z ofertą banku do poszczególnych firm

11. obsługa programów bankowych np. NFE, INTRSET, IBAN

12. wiedza na temat rozmowy z klientami

13. poznanie zabezpieczeń w banku

14. obsługa urządzeń dostępnych w banku np: maszyna do liczenia pieniędzy, niszczarka, kasa

15. umiejętności rozpoznawania fałszywych banknotów

16. wiedza teoretyczna dotycząca bankowości w Polsce

17. działalność kredytowa w tym: oferta kredytowa, wnioski o udzielenie kredytu, kredyty udzielane przez bank na działalność gospodarczą,

18. kryteria oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy,

19. ocena zdolności kredytowej w ujęciu perspektywicznym

20. ocena zdolności kredytowej w trakcie korzystania z kredytu,

21. ocena sytuacji finansowej za pomocą współczynników: – współczynnik płynności – współczynnik zadłużenia – współczynnik sprawności (efektywności) – współczynnik rentowności

22. prawne zabezpieczenie kredytów i pożyczek: weksel, poręczenie, gwarancje bankowe, cesja wierzytelności, zastaw, kaucja, hipoteka,

23. budowa i funkcjonowanie systemu monitoringu kredytowego

 

– Struktura organizacyjna jednostki.

– Forma prawna jednostki organizacyjnej

    i regulaminy wewnętrzne.

–  Mechanizm obiegu dokumentów w jednostce  organizacyjnej.

– Obsługa programów bankowych.

– Dokumentacja kredytowa.

 

Sektor administracji budżetowej

Program praktyki zawodowej należy traktować w sposób elastyczny, ze względów organizacyjnych jednostki dopuszcza się pewne odstępstwa od realizacji.

Propozycje metod sprawdzania i oceny:

Oceny osiągnięć edukacyjnych dokonuje opiekun praktyki zawodowej na podstawie obserwacji pracy uczniów podczas realizacji powierzonych zadań oraz na podstawie  zapisów w dzienniczku praktyk. W procesie kontroli i oceny przebiegu praktyk należy uwzględnić:

 • pracowitość,
 • punktualność,
 • etykę zawodową,
 • kulturę osobistą,
 • rzetelność w wykonywaniu zleconych  zadań,
 • wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,
 • systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych.

 

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
1. zidentyfikować zadania naczelnych organów administracji

2. odróżnić zadania organów naczelnych od zadań organów centralnych administracji

3. określić pozycję wójta, burmistrza, prezydenta

4. zidentyfikować zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa

5. wymienić zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego

6. wskazać organy nadzoru nad samorządem terytorialnym

7. określić zadania organów nadzoru nad samorządem terytorialnym

8. wymienić zadania organów administracji zespolonej w województwie

9. wymienić zadania administracji niezespolonej w województwie

10. przedstawić zadania wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie oraz zwierzchnika administracji zespolonej

11. wyjaśnić stosunek wojewody do organów administracji niezespolonej

12. dokonać analizy i interpretacji podstawowych aktów prawnych

13. zidentyfikować akty wewnętrzne administracji

14. posługiwać się aktami zewnętrznymi podczas wykonywania pracy w organach administracji

15. odróżnić akty wewnętrzne od aktów zewnętrznych

16. zastosować przepisy o ochronie danych osobowych

17. rozróżnić instrukcje, regulaminy, statuty

18. sporządzić zawiadomienie o wszczęciu postępowania

19. sporządzić wezwanie do udziału w czynnościach procesowych i złożenia wyjaśnień

20. sporządzić protokoły i adnotacje

21. dokonać analizy przykładowej decyzji administracyjnej pod kątem jej treści

22. sporządzić postanowienie o zawieszeniu postępowania

23. sporządzić decyzję o umorzeniu postępowania

24. ustalić elementy konieczne dla decyzji administracyjnej

25. opracować projekt postanowienia  i decyzji administracyjnej na każdym etapie sprawy

26. sklasyfikować wady decyzji administracyjnej

27. ocenić prawidłowość decyzji administracyjnej

28.  warunki stwierdzenia nieważności decyzji

29. określić strukturę i zakres działania sądów administracyjnych

30. sporządzić projekt  skargi

31. ustalić sposób rozpatrzenia skargi lub wniosku

32. uzasadnić w logiczny sposób rozpatrzenie przykładowej skargi lub wniosku

33. przedstawić znaczenie rachunkowości budżetowej

34. księgować podstawowe zdarzenia w sektorze budżetowym

35. przygotować sprawozdanie finansowe sektora budżetowego

36. archiwizować dokumentację budżetową

– Organizacja urzędu

administracji

-Obsługa klientów w urzędzie

-Rodzaje organów administracji

-Zadania organów administracji

-Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym

-Rodzaje aktów administracyjnych

-Sporządzanie decyzji administracyjnej

-Sporządzanie postanowienia i ugody

administracyjnej

-Wszczęcie postępowania administracyjnego

-Zawieszenie i

umorzenie postępowania

administracyjnego

-Rozpatrywanie skarg i wniosków

.