Program praktyk zawodowych dla Technika organizacji reklamy realizowanych w ramach projektu

„Dobry klimat dla zawodowców”.

Cel praktyki :

 1. Umożliwienie uczniom Technikum Zawodowego o specjalność Technik Organizacji Reklamy doskonalenia praktycznych umiejętności
 2. Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego
 3. Wzmocnienie kształcenia zawodowego w szkole
 4. Silniejsze powiązanie oferty kształcenia z potrzebami rynku pracy.
 5. Podczas stażu uczniowie powinni poznać pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa oraz wykonywać zadania na różnych stanowiskach pracy

Realizacja praktyk:

 1. W ramach projektu pn. „Dobry klimat dla zawodowców” – wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego dla uczniów Technikum Zawodowego Nr 1  w Szczecinku, kształcących się na kierunku technik organizacji reklamy realizacja odbywa się w wymiarze 150 godzin.
 2. Praktyki odbywać się będą w czasie wolnym od programowych zajęć edukacyjnych szkoły maksymalnie do 6 dni w tygodniu w wymiarze nie dłuższym niż 40 godzin tygodniowo, a dzienna norma czasu pracy praktykanta nie może przekroczyć 8 godzin i  trwać nie dłużej niż do godz. 22:00 z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż 6 godz. w dniu  programowych zajęć edukacyjnych szkoły.
 3. Uczeń dokonuje samodzielnie wyboru pracodawcy oraz  dostarcza jego dane w celu sporządzenia umowy.
 4. Uczniowie powinni dokumentować przebieg stażu w dzienniczku stażu oraz potwierdzać swoją obecność na liście obecności- Dokumenty załączone do umowy z pracodawcą.
 5. Po zakończeniu stażu uczniowie są zobowiązani do przekazania dokumentacji w postaci dzienniczka i listy obecności do szkolnego asystenta koordynatora projektu w celu weryfikacji zrealizowanych treści i ilości godzin.
 6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wyznaczenia Opiekuna Merytorycznego Praktyki do którego zadań należy:

-Określenie celu i programu praktyki (we współpracy z nauczycielem);

-Pomoc uczniowi w zapoznaniu się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa oraz z zakresem czynności wykonywanym na stanowisku praktyki przez ucznia.

-Nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki zawodowej;

-Nadzór w zakresie przestrzegania przepisów bhp i p.poz w zakładzie pracy.

 1. Po zrealizowaniu stażu pracodawca jest zobowiązany do wystawienia „Noty” dotyczącej wynagrodzenia Opiekuna Merytorycznego Praktyk i przekazaniu jej do organu prowadzącego projekt-                          Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Propozycje metod sprawdzania i oceny:

Oceny osiągnięć edukacyjnych dokonuje opiekun praktyki zawodowej na podstawie obserwacji pracy uczniów podczas realizacji powierzonych zadań oraz na podstawie  zapisów w dzienniczku praktyk. W procesie kontroli i oceny przebiegu praktyk należy uwzględnić:

 • pracowitość,
 • punktualność,
 • etykę zawodową,
 • kulturę osobistą,
 • rzetelność w wykonywaniu zleconych  zadań,
 • wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,
 • systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych.

Program praktyki zawodowej należy traktować w sposób elastyczny, ze względów organizacyjnych jednostki dopuszcza się pewne odstępstwa od jego realizacji.

 

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

 

Materiał kształcenia
Kwalifikacja A.27- Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Kwalifikacja A.26- Sprzedaż produktów i usług reklamowych

 
– obsłużyć odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji;

– dobrać odpowiednie formy i środki do zaprojektowania reklamy;

– zaprojektować reklamę z wykorzystaniem programu komputerowego;

 – zaprojektować reklamę zgodnie z oczekiwaniami klienta, ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań;

 – zaprojektować narzędzia promocji dla produktu: public relations, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni, sponsoring, – zaprojektować reklamę produktu z wykorzystaniem programów komputerowych, wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

– ustalić standardy jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;

– opracować plan finansowy przebiegu kampanii reklamowej

– dobrać sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta;

– przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta;

– przygotować we współpracy dokumenty związane ze realizacją zamówienia;

– wykonać czynności związane z realizacją zamówienia klienta dostosowane do formy sprzedaży produktów reklamowych;

– sporządzić fakturę VAT, rachunek, paragon i inne dokumenty dotyczące obsługi klienta w różnych formach sprzedaży produktów i usług reklamowych;

– obsłużyć program komputerowy przydatny do sprzedaży produktów i usług reklamowych; – obsłużyć odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji;

– sporządzić kosztorys prowadzenia kampanii reklamowej;

– opracować plan finansowy przebiegu kampanii reklamowej;

– przeprowadzić rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta;

– obliczyć cenę sprzedaży netto i brutto wyrobów reklamowych.

Projektowanie i wykonywanie produktów i usług reklamowych

1. Organizacja stanowiska pracy.

2. Obsługa programów komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwie.

3. Projektowanie reklamy, narzędzi promocji. 4. Standardy jakości.

5. Materiały do wykonywania reklam: baner, PCV, plexi, folia itd.).

6. Rodzaje nośników reklam (tablica, billboard, ulotka, samochody itd.).

7. Druk wielkoformatowy.

8. Rodzaje ploterów i maszyn drukujących.

9. Spot reklamowy.

10. Reklama internetowa. 11. Reklama prasowa.

 

 

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

12. Organizacja stanowiska pracy.

13. Prowadzenie rozmów sprzedażowych z klientami.

14. Zasady negocjacji.

15. Dokumenty dotyczące realizacji zamówień. 16. Obsługa programów komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwie.

17. Standardy jakości.

18. Plan finansowy przebiegu kampanii reklamowej.

19. Obliczanie ceny sprzedaży

BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy

-przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

– organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

– stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

– przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

– udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia

 
KPS Kompetencje personalne i społeczne

-przestrzega zasad kultury i etyki;

– jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

– przewiduje skutki podejmowanych działań;

– jest otwarty na zmiany;

– potrafi radzić sobie ze stresem;

– aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

– przestrzega tajemnicy zawodowej;

– potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

– potrafi negocjować warunki porozumień;

– współpracuje w zespole.

 
OMZ Organizacja pracy małych zespołów

-planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

– dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

– kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

– ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

– wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

– komunikuje się ze współpracownikami.

 

 

*Ze względu na RODO uczeń nie musi używać do zapisu w dzienniczku stażu nazwy własnej klienta.