OPŁATA ZA POBYT W INTERNACIE:
(obowiązuje od 01.09.2022 r.)

ZAKWATEROWANIE – 90 zł miesięcznie

WYŻYWIENIE – 12 zł dzienna stawka żywieniowa

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez
liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.
Miesięczna opłata za pobyt w internacie jest sumą opłat za zakwaterowanie
i wyżywienie.

Płatności dokonuje się z góry do 10 każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto: 05 85661042 0501 1261 2004 0003,
w tytule przelewu należy podać:
– imię i nazwisko dziecka
– miesiąc, za jaki dokonuje się wpłaty