Regulamin lodowiska „BIAŁY ORLIK”

ZARZĄDZENIE DYRETORA NR 301/2011

Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

w  Szczecinku z dnia 14.12.2011 r.

 

Regulamin lodowiska  „BIAŁY  ORLIK”

przy Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

§ 1. Lodowisko jest zlokalizowane przy Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku ul. Szczecińska 47 i zarządzane przez Dyrektora tej szkoły.

§ 2. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny

§ 3. Lodowisko jest czynne w okresie  od listopada do marca w godz. od 8,00 do godz.20,00. W weekendy i dni wolne od pracy szkoły lodowisko jest czynne w godz. od 11,00 do godz. 20,00. Przerwa techniczna  w godz. od  14,00 do 15,00

§ 4. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku  w godz. od 8,00 do 16,00 w dniach nauki korzystają w pierwszej kolejności.

§5. W przypadku organizowania imprez sportowych przez Zespół Szkół nr 1 im. KEN zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.

§ 6. Dla użytkowników lodowiska funkcjonuje bezpłatna szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatni lodowiska zespół szkół nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

§ 8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska pod opieką rodziców lub opiekunów i wyposażone w kask.

§ 9. Osoby prowadzące zajęcia w ramach godzin  wychowania fizycznego są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

§ 10. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy na czyszczenie lodu. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu. Pracownik obsługi oznajmia wejście na taflę.

§ 11. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz :

 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i środków chemicznych,
 • palenia tytoniu,
 • spożywania napojów alkoholowych,
 • wnoszenia i spożywania jedzenia na tafli lodowiska,
 • przyjmowanie środków odurzających ,
 • przebywania  na nim osób w stanie nietrzeźwym ,
 • wprowadzania psów,
 • zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników lodowiska,
 • rzucania śniegiem,
 • jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw,
 • jazdy z dziećmi na rękach,
 • siadania na bandach okalających lodowisko.

§ 12. Osoby zakłócające porządek i nie przestrzegające regulaminu będą usuwane z lodowiska.

§13. Na taflę boiska należy wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

§14. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby na łyżwach. Zabrania się używania  łyżew do szybkiej jazdy, kijów i krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających zlodowiska

§15. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz poleceń pracowników obsługi lodowiska .

§16. Osoby niszczące urządzenia techniczne lodowiska ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

§ 17 Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.

§18. Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w kaskach ochronnych. W przypadku niedostosowania się do tego wymogu, zarządzający bezwzględnie nie odpowiada za zaistniałe kontuzje i wypadki

§19 Regulamin obowiązuje od 16.12.2011 r.

                 Regulamin wypożyczalni łyżew

1. Wypożyczalnia prowadzona jest przez Zespół Szkół nr 1im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.

2. Łyżwy wypożyczane są na 1 godz. po przekroczeniu tego czasu naliczany  jest   kolejny cykl.

3.  Wypożyczania łyżew dokonuje się pod zastaw  ważnego dokumentu  tożsamości ze zdjęciem.

4. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach otwarcia lodowiska.

5. Na jeden dokument wydawana jest jedna para łyżew.

6. Wypożyczający ponosi pełną  odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg faktury zakupu: kradzież ,zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.

7. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.

8. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska  oraz w miejscach wyłożonych gumową wykładziną.

9. Wypożyczanie odbywa się na podstawie obowiązującego aktualnie cennika .

10. Regulamin obowiązuje od 16.12.2011 r.

 

CENNIK

Wypożyczenie łyżew  60 minut   osoby dorosłe 5 zł

Wypożyczenie  łyżew 60 minut –  osoby w wieku szkolnym za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej 3 zł

Ostrzenie łyżew/para/ 5 zł           

Ostrzenie  łyżew zniszczonych /para/ 8 zł

Wypożyczenie kasku  60min 2 zł           

Cennik obowiązuje od 01.01.2012 r.