Rekrutacja

LOGO

 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Wszyscy uczniowie III klas technikum oraz ich rodzice zostaną szczegółowo poinformowani o możliwości wyjazdu na praktyki zagraniczne oraz wynikających z nich korzyści oraz kryteriami wyboru uczestników.

Utworzenie komisji rekrutacyjnej składającej się z dyrektora szkoły, koordynatora projektu, oraz wychowawców danej klasy technikum.

Przy wyłonieniu kandydatów zostanie przyjęty system punktowy. Maksymalnie uczniowie mogą zdobyć 50 punktów.

Analiza kandydatur pod względem :

Ocen z przedmiotów zawodowych ( max 10 pkt)

Zaliczonych kompetencji zawodowych( max. 10 pkt)

Oceny z zachowania, zaangażowania w życie szkoły.( max 10 pkt)

Prezentacji w formie pisemnej własnej sylwetki oraz przedstawienia korzyści wynikających z udziału w projekcie (max.20 pkt)

Cztery osoby z największą liczbą punktów zostaną wytypowane do wyjazdu z każdego typu klasy czyli: technik ekonomista, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy.

Po stworzeniu pierwotnej listy zakwalifikowanych uczniów do projektu, powstanie jednocześnie lista rezerwowa uczestników na wypadek ewentualnych zmian i rezygnacji.