Historia szkoły 1981-2002

Lata 1980-83
Pod kierownictwem nowego dyrektora nastąpiło dalsze równoczesne wyposażanie pomieszczeń szkoły i internatu. Powstały następne pracownie specjalistyczne.
Jednak główny wysiłek dyrektora skupił się na zapewnieniu stabilności kadry pedagogicznej. Warunkiem wiązania się nauczycieli z pracą w szkole były mieszkania. Udało się. mimo ogromnych trudności, w porozumieniu ze spółdzielnią Mieszkaniową i firmami budowlanymi wybudować budynek mieszkalny. Już w listopadzie 1983 r. 8 rodzin zatrudnionych w szkole otrzymało mieszkania.
Rok 1985
40-lecie szkoły. W listopadzie odbywa się uroczystość jubileuszowa połączona z II Zjazdem Absolwentów. Szczep ZHP otrzymał Sztandar.
Rok 1987
Powstaje pierwsza w Szczecinku pracownia komputerowa. Szkoła zostaje przyjęta w poczet klubu Przodujących Szkół powstałego z inicjatywy Krajowego komitetu Narodowego Czynu Pomocy szkole.
Rok 1988
Od 1 wrze6nia przechodzi na emeryturę dyrektor Kazimierz Kania. Jego miejsce zajmuje mgr Jadwiga Kuchniak – absolwentka szkoły, długoletni wicedyrektor.
Rok 1989
Szkoła zostaje odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ogólnopolska Konferencja dyrektorów szkół CZS „SCh”.
Rok 1990
Po okresie 34 letniego podporządkowania organizacyjnego resortowi spółdzielczości rolniczej, resortem wiodącym szkoły zostaje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół imienia Komisji Edukacji Narodowej. Od 1 września w skład Zespołu, obok szkół zawodowych wchodzi liceum ogólnokształcące (2 oddziały).
Rok 1991
Z dniem 1 września – po wielu latach nieobecności do planu nauczania powraca przedmiot religia.
Rok 1992
Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła została wytypowana do wdrożenia próbnych dokumentacji programowych w Liceum Ekonomicznym o specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz finanse i rachunkowość. Także, w oparciu o program wdrożeniowy utworzono Liceum Handlowe – zawód: technik handlowiec. Pełna realizacja planów wdrożeniowych wymaga specjalistycznych pracowni. Dzięki ogromnej przebojowości dyrektora i zainteresowanych nauczycieli udało się wyposażyć, ze środków poza budżetowych dwie sale Komputerowe oraz pracownię technik biurowych.
Rok 1993
W ślad za utworzeniem Technikum Handlowego szkoła przystąpiła do klubu Szkół Handlowych.
Rok 1994
Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego.
Rok 1995
Powstaje kolejna, trzecia pracownia Komputerowa wyposażona w najnowszy sprzęt. 50-lecie Szkoły. Rozwój szkoły obrazują najlepiej następujące dane. W roku szkolnym 1945/46 był jeden oddział z 18 uczniami, a w roku szkolnym 1994/95 36 oddziałów z 1106 uczniami.
Rok 1996
I Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich i finał centralny szkół, członków zrzeszonych w fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich w Bydgoszczy.
Rok 1997
Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Funkcję dyrektora powierzył Kurator Oświaty w Koszalinie dotychczasowej długoletniej wice dyrektor, pani mgr Natalii Hamulak
Rok 1998
Zmodernizowano wiele pracowni przedmiotowych.Powstała specjalistyczna pracownia wyposażona w sprzęt komputerowy do nauczania przedmiotów finansowo-ksiegowych. Ze srodków PFRON-ych utworzono dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych:
jedno- sekretariat do obsługi uczniów
drugie- kierowca samochodu osobowo-dostawczego
Rok 1999
z dniem 1 stycznia organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Utworzono siłownię w związku z wprowdzeniem trzeciej lekcji wychowania fizycznego.
Rok 2000
Rok intensywnych przygotowań do wejścia Reformy Systemu Edukacji i nowej formuły egzaminu maturalnego.
Rok 2001
W ramach programu MEN „Internet w każdym liceum ogólnokształcącym” szkoła otrzymała pracownię multimedialną. Szkoła organizatorem Ogólnopolskiego Forum Samorządów Uczniowskich dla członków Klubu Szkół Handlowych.
Rok 2002
W związku z Reformą Systemu Edukacji szkoła zaczęła funkcjonować pod nazwą Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, w skład którego wchodzą nastepujące typy szkół ponadgimnazjalnych:
Technikum Zawodowe Nr 1
I Liceum Profilowane
II Liceum Ogólnokształcące
Po długich poszukiwaniach partnera w Niemczech udało się nawiązać współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych w Oldenburgu i opracowano projekt wymiany młodzieży. Z inicjatywy młodzieży i nauczycieli utworzono Klub Młodego Europejczyka.