O projekcie

„Dobry klimat dla zawodowców” –  wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe

na terenie Powiatu Szczecineckiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego i podniesienie jakości kształcenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez wsparcie czterech zespołów szkół kształcenia zawodowego z terenu powiatu szczecineckiego

Projekt zakłada realizację:

 1. Programu praktyk zawodowych dla uczniów
 2. Kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje – kurs prawa jazdy kat. B, kurs ECDL,  certyfikowane kursy zawodowe
 3. Doradztwa zawodowego,
 4. Dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych – studia podyplomowe, szkolenia
 5. Nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
 6. Wyjazdów zawodoznawczych/studyjnych do przedsiębiorców, pracodawców/udział w imprezach branżowych, targach tematycznych

Szkolnym koordynatorem projektu jest Dżulia Radułow

 

Zadania szkoły w projekcie

Zadania wykonywane w Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku w ramach projektu  „Dobry klimat dla zawodowców” – wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego.

Opis projektu: Projekt zakłada wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest samorząd Powiatu Szczecineckiego i obszaru KS po przez lepsze dostosowanie form, metod, i warunków jego prowadzenia do wymogów gospodarki i rynku pracy w następującym zakresie:

– realizacje programu praktyk zawodowych (staży) dla uczniów

– dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych

– realizacje dodatkowych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów

– nawiązanie szerszej współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami oraz szkołami wyższymi

– wyjazdów zawodoznawczych/studyjnych, nowe innowacyjne metody nauczania

– dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego

Grupa docelowa projektu: uczniowie z kierunków Technik Ekonomista, Technik Informatyk, Technik Organizacji Reklamy.

Termin realizacji projektu: 11.2017-12.2020

 1. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczestników projektu w wymiarze 2h lekcyjnych przypadających na jednego uczestnika projektu
 2. Uczestnictwo w stażu w wymiarze 150h przypadających na jednego uczestnika projektu

– staż będzie się odbywać na podstawie umów zawartych z wybranymi przez uczniów pracodawcami

– realizacja stażu odbywa się na podstawie Programu Stażu dla wybranego profilu kształcenia

– uczniowie otrzymają wynagrodzenie za zrealizowany staż  w wysokości 1.850,00

 1. Uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat.B – dotyczy 13 osób

– kursem objęte zostaną osoby które ukończyły 18 rok życia

– liczba godzin szkolenia: 30h –szkolenie teoretyczne

                                               30h- szkolenie praktyczne

– w ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: badania lekarskie, przygotowanie kursu, materiały szkoleniowe, pierwsze podejście do egzaminu państwowego.

 1. Uczestnictwo w kursie ECDL- dotyczy 161 osób

Kurs składa się z 4 modułów:

B1- podstawy pracy z komputerem

B2- podstawy pracy w sieci

B3- przetwarzane tekstów

B4- arkusze kalkulacyjne.

Liczba godzin zajęć16-24h lekcyjnych / moduł

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

 1. Uczestnictwo w studiach podyplomowych – dotyczy 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.  

– Aplikacje internetowe i mobilne.

– Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

W ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: czesne, zakwaterowanie, wyżywienie, koszty dojazdu.

 1. Odbiór i oznakowanie zakupionego wyposażenia pracowni:

– Pracownia techniki biurowej

– Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych

– Pracownia urządzeń techniki komputerowej

– Pracownia aplikacji internetowych

– Pracownia multimedialna

Opracowanie na podstawie Wniosku zawartego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Asystentem Koordynatora Projektu z ramienia szkoły jest Dżulia Radułow.