Deklaracja Dostępności

WSTĘP

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Szczecinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zs1ken.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-05.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zespołem Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, sekretariat@zs1ken.szczecinek.gawex.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  943743122. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.
  Budynek szkoły posiada dwa wejścia główne oraz wejście  boczne przy sali gimnastycznej. Aby dostać się do budynku osoba niepełnosprawna może skorzystać z podjazdu dla wózków.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku nie ma zamontowanej windy.
 3. Opis dostosowań.
  W budynku szkoły toalety posiadają dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

APLIKACJE MOBILNE – brak