O Projekcie

ZADANIE

 

„Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych
w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji celowej dot. krajowego współfinansowania projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, tj. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

WARTOŚĆ ZADANIA

2 806 695,75 zł

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA

140 309,37 zł

Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym przygotowanym na podstawie przeprowadzonych, indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb i problemów 4 Zespołów Szkół Zawodowych, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu szczecineckiego. Ogółem z kompleksowego wsparcia skorzysta 230 osób, w tym 191 uczniów techników zawodowych oraz szkoły branżowej I stopnia i 39 nauczycieli. Celem projektu jest: podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy; zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego; wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie uczniów.

Projekt zakłada realizację:

 • staży uczniowskich organizowanych u pracodawców, preferując do udziału w stażu tych uczniów, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców,
 • udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej,
 • organizację pozaszkolnych formy kształcenia ustawicznego w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
 • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • organizację zajęć tematycznych poza lekcjami,
 • doposażenie pracowni zawodowych,
 • tworzenie klas patronackich,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Zadania wykonywane w Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku

w ramach projektu  „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy.

Opis projektu: Celem ogólnym projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, co jest zgodne z celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020. Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym przygotowanym na podstawie przeprowadzonych , indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb i problemów  Zespołów Szkół Zawodowych biorących udział w projekcie, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu szczecineckiego, zgodnie z Diagnozą potrzeb zatwierdzoną Uchwałą Zarządu Powiatu Szczecineckiego nr 49/2020 z dnia 26.03.2020 r.

Przewiduje się realizację typu projektu, poprzez:

 • staże uczniowskie organizowane u pracodawców, preferując do udziału w stażu tych uczniów, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców;
 • pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. zach.;
 • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • doposażenie pracowni zawodowych;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do grupy zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu. Rezultatem projektu będzie wsparcie  uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkół dokonane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół. Wszystkie wskazane do realizacji formy wsparcia nie są finansowane z innych źródeł, w tym ze środków subwencji oświatowej w tym samym zakresie oraz dla tych samych odbiorców. Projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym z przepisami PZP.

 

Grupa docelowa projektu: 42 uczniów z kierunków Technik Informatyk, Technik Programista i Technik ekonomista.

 

Termin realizacji projektu: 01.09.2021-31.12.2023