Zadania wykonywane w Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku

w ramach projektu  „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy.

Opis projektu: Celem ogólnym projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, co jest zgodne z celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020. Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym przygotowanym na podstawie przeprowadzonych , indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb i problemów  Zespołów Szkół Zawodowych biorących udział w projekcie, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu szczecineckiego, zgodnie z Diagnozą potrzeb zatwierdzoną Uchwałą Zarządu Powiatu Szczecineckiego nr 49/2020 z dnia 26.03.2020 r.

Przewiduje się realizację typu projektu, poprzez:

 • staże uczniowskie organizowane u pracodawców, preferując do udziału w stażu tych uczniów, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców;
 • pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego w obszarze inteligentnych specjalizacji woj. zach.;
 • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • doposażenie pracowni zawodowych;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do grupy zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu. Rezultatem projektu będzie wsparcie  uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkół dokonane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół. Wszystkie wskazane do realizacji formy wsparcia nie są finansowane z innych źródeł, w tym ze środków subwencji oświatowej w tym samym zakresie oraz dla tych samych odbiorców. Projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w tym z przepisami PZP.

 

Grupa docelowa projektu: 42 uczniów z kierunków Technik Informatyk, Technik Programista i Technik ekonomista.

 

Termin realizacji projektu: 01.09.2021-31.12.2023

Zakres wsparcia w ramach projektu:

 1. Uczestnictwo w stażu w wymiarze 150h przypadających na jednego uczestnika projektu. Wsparcie obejmuje 42 osoby.

– staż będzie się odbywać na podstawie umów zawartych z pracodawcami,

– realizacja stażu odbywa się na podstawie Programu Stażu dla wybranego profilu kształcenia,

– uczniowie odbywający staż otrzymują świadczenie pieniężne, które jest równe wysokości min. wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o min wynagrodzeniu za pracę. Pracodawcy partycypować będą w kosztach organizacji  i prowadzenia staży uczniowskich  w wymiarze 5% tych kosztów tj. 5% świadczenie pieniężne stażysty, 5% dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażu. Koszt jednostkowy 3.100,00 obejmujący wynagrodzenie stażysty oraz opiekuna stażu z ramienia pracodawcy . Dla opiekuna stażu z ranienia pracodawcy przewidziane  10% jego zasadniczego wynagrodzenia (nie więcej niż 500 zł brutto).

 1. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych –dotyczy 3 osób. Każdy uczeń otrzymywać będzie 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy nauki szkolnej w danym roku szkolnym. Przyznanie stypendium będzie uzależnione od osiągniętych wyników w nauce. Mogą zostać wprowadzone kryteria premiujące, np. osiągnięcia w konkursach.
 2. Uczestnictwo w kursie Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”– dotyczy 22 osób

– liczba godzin szkolenia: 80h

– w ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, egzaminu

 1.  Uczestnictwo w kursie Tworzenie witryn internetowych”– dotyczy 20 osób

– Liczba godzin szkolenia :80h

– w ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, egzaminu

Kursy kończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje

 1. Uczestnictwo nauczycieli w kursach – dotyczy 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych.  

–  Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D– 2 nauczycieli.

w ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, egzaminu

Tworzenie witryn internetowych– 2 nauczycieli

W ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: koszt kursu/szkolenia, egzaminu

 1. Studia podyplomowe nauczycieli przedmiotów informatycznych

Aplikacje internetowe i mobilne (1 nauczyciel) x 2 semestry

w ramach kosztów studiów pokrytych z projektu wchodzą: czesne + opłata rekrutacyjna, dojazdy, nocleg, wyżywienie

Programista aplikacji internetowych– (1 nauczyciel) x 2 semestry

w ramach kosztów studiów pokrytych z projektu wchodzą: czesne + opłata rekrutacyjna, dojazdy, nocleg, wyżywienie

 1. Wyposażenie pracowni:

– Drukarka 3D z wyposażeniem- 2 szt

– Oprogramowanie/program Rhinoceros/licencja na 30 stanowisk- 1 komplet

– Komputer przenośny do pracy z oprogramowaniem 3D (Procesor Intel i5 5generacji lub wyżej, RAM: 8GB, karta graficzna z serii Geforce co najmniej GTX 7 generacji)- 1 szt

– Serwer typu HPE DL Gen 10 plus- 1 szt

– Oprogramowanie serwera- 1 szt.

Opracowanie na podstawie Wniosku zawartego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Działania: RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Asystentem Koordynatora Projektu z ramienia szkoły jest Dżulia Radułow.