Stowarzyszenie KEN-ik

Uwaga Sympatycy naszej Szkoły! 

Dnia 31.03.2009 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało wpisane

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1

im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku KEN-ik.

(nr KRS 0000327006). 

Organami uprawnionymi do reprezentacji Podmiotu są:     

Zarząd:

Mazurek Maria – prezes,

Rosiński Arkadiusz- wiceprezes,

Kolasiński Dorota – sekretarz,

Prędka Agnieszka – skarbnik,

Piątek Elżbieta – członek

Komisja rewizyjna:

Sołtys Henryk,

Jasik Iwona,

Piepik Marcin

Celem Stowarzyszenia jest (wyciąg ze Statutu):

1)     skupianie wychowanków szkoły dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich pomiędzy absolwentami, nauczycielami, uczniami i przyjaciółmi szkoły,

2)     wspieranie organizacyjne i rzeczowe szkoły,

3)     kształtowanie tradycji w środowisku wychowanków

4)     inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły,

5)     inicjowanie, popieranie i dofinansowanie różnych form doskonalenia i dokształcania absolwentów i uczniów,

6)     wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych, społecznych i badawczych członków stowarzyszenia,

7)     wspieranie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły,

8)     dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej wychowanków, nauczycieli i uczniów,

9)     promocja i budowanie pozytywnego wizerunku miasta, szkoły i uczniów, absolwentów i przyjaciół,10) krzewienie kultury fizycznej i sportu. 

Osoby zainteresowane chęcią współpracy lub członkostwem proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej (do pobrania w sekretariacie Szkoły). 

Składka roczna została ustalona na kwotę 12 zł (dwanaście złotych). 

Konto Stowarzyszenia: BBS Darłowo nr 46 8566 1042 0500 4410 5004 0001  

 Serdecznie zapraszamy!