Regulamin samorządu uczniowskiego

Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się, pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku

(Janusz Korczak)

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

w Szczecinku

 

1.

Wstęp:

 1. Samorząd Uczniowski ZS nr 1  im. KEN w Szczecinku, zwany dalej „Samorządem”, działa w oparciu o  Ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 roku z późniejszymi zmianami.
 2. Samorząd Uczniowski  tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a samorządy klasowe uczniowie danej klasy.
 3. Samorząd Szkolny, jako organ Samorządu Uczniowskiego jest jedynym przedstawicielem ogółu uczniów reprezentującym ich interesy i organizującym życie uczniowskie w szkole.
 4. Regulamin Samorządu jest zgodny ze statutem szkoły.

2.

Ogólne zasady działania Samorządu:

 1. Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską.
 2. Ściśle współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 3. Współpracuje  z samorządami klasowymi.
 4. Odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych.
 5. Samorząd Uczniowski jest zorganizowaną dla osiągania określonych celów instytucją uczniowską posiadającą własną koleżeńską władzę, ale nade wszystko jest formą celowego działania w kierunku doskonalenia i wzbogacenia procesu nauczania i wychowania młodzieży.
 6. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 7. Samorząd ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
 8. Samorząd może przedstawić  Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szklonego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

3.

Cele Samorządu:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów,
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
 3. Organizowanie imprez szkolnych,
 4. Współdziałanie z władzami szkoły, mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki,
 5. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich,
 6. Organizowanie wypoczynku i rozrywki ( zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne ),
 7. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy, środowiska,
 8. Rozstrzyganie sporów miedzy uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a  w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna samorządu Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej,
 9. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
 10. Współpraca z organizacjami szkolnymi i  pozaszkolnymi,
 11. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
 12. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

4.

Władzami Samorządu są: 

 1. Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych, zwana dalej Radą, składająca się z przedstawicieli wszystkich klas po jednym z każdej klasy.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego, który składa się z 13 członków Rady, wybranych w tajnych i powszechnych wyborach, w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. W Zarządzie SU wyróżnione zostały następujące stanowiska:

          – przewodniczący

          – zastępca

          – skarbnik

          – sekretarz

          – kronikarz

5.

 Rada Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:

 1. Zatwierdza regulamin SU.
 2. Wybiera i odwołuje przedstawicieli Rady.
 3. Wybiera Komisje Wyborczą.
 4. Ma prawo wyboru opiekuna Samorządu za zgodą Dyrektora.
 5. Przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady.
 6. Ustala kalendarz wyborczy.
 7. Podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków zwykłą większością głosów.

6.

 Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentuje Samorząd wobec  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 2. Kieruje pracą SU.
 3. Organizuje współdziałanie Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi.
 4. Przewodniczy zebraniom Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych
 5. Ma prawo do przeprowadzania referendum w sprawach ważnych dla szkoły.

7.

Zadania przewodniczącego Samorządu:

 1. Zna cele i zadania Samorządu,
 2. Mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy,
 3. Prowadzi zebrania,
 4. Rozdziela zadania,
 5. Współpracuje z Dyrektorem i opiekunem Samorządu

8.

Zadania zastępcy przewodniczącego Samorządu: 

 1. Jest doradcą i współpracownikiem przewodniczącego,
 2. Pełni rolę przewodniczącego w czasie jego nieobecności,
 3. Stoi na czele powoływanych komisji,
 4. Pomaga przewodniczącemu.

9.

Zadania skarbnika: 

 1. Czuwa nad stanem zasobów finansowych,
 2. Przewiduje wykorzystanie zasobów finansowych,
 3. Współpracuje z przewodniczącym i opiekunem Samorządu w sprawach finansowych,
 4. Informuje o stanie kasy,
 5. Prowadzi rachunki.

10.

Zadania sekretarza: 

 1. Zawiadamia o zebraniach,
 2. Gromadzi materiały i wnioski,
 3. Opracowuje porządek zebrań,
 4. Gromadzi wnioski do rozpatrzenia,
 5. Zbiera pisemne wnioski uczniów.
 6. Prowadzi zeszyt protokołami zebrań.

11.

Zadania kronikarza: 

 1. Prowadzi kronikę dotyczącą wydarzeń szkolnych
 2. Gromadzi i opracowuje materiały do kroniki

12.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

 1. Sprawuje nadzór nad SU.
 2. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem.
 3. Ma prawo do uczestniczenia w zebraniach Rady Przedstawicieli Samorządów Klasowych oraz w zebraniach Zarządu.
 4. Opiniuje gospodarkę finansową Samorządu.

13.

Ustalenia dotyczące funduszu SU:

 1. Samorząd posiada własny fundusz, który służy do finansowania działalności, dysponentami funduszu jest Rada Samorządu w porozumieniu z opiekunem.
 2. Fundusz może być tworzony z kwot uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez, ze składek uczniowskich lub ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców.
 3. Operacje finansowe i dokumentacja prowadzone są zgodnie z zasadami podanymi przez Ministerstwo Finansów – podstawowym urządzeniem księgowym jest księga przychodów i rozchodów.

14. 

Postanowienia dotyczące ordynacji wyborczej:

 1. Wybory do Zarządu  SU są powszechne i tajne.
 2. Uczniowie wybierają 13 osób do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 3. Kandydat musi mieć co najmniej dobre zachowanie.
 4. Każda klasa może podać nazwiska dwóch kandydatów. W przypadku braku kandydata staje się nim przewodniczący klasy.
 5. Kandydat musi być zaakceptowany przez klasę, wychowawcę oraz innych nauczycieli.
 6. W dniu wyborów wyborca wpisuje na kartę wyborczą dwa nazwiska z listy kandydatów i wrzuca do urny wyborczej.
 7. Wszystkie karty wyborcze zawierające więcej niż dwa nazwiska, uznaje się za nieważne.
 8. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa trzyosobowa Komisja Wyborcza. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do SU.
 9. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

           – sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego

           –  podejmowanie niezbędnych działań organizacyjnych związanych z                     

               prowadzeniem wyborów

          –  ustalenie ostatecznych wyników wyborów oraz ich ogłoszenie

 1. Przewodniczącym Zarządu i zastępcą przewodniczącego zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największa liczbę głosów.
 2. Pozostałych 11 członków Zarządu wybranych również na zasadach liczebności głosów, ma prawo miedzy sobą rozdzielić pozostałe funkcje.
 3. Kadencja trwa jeden rok.

14.1.

Protokół wyborów do Samorządu Uczniowskiego powinien zawierać:

 1. Liczbę uczniów uprawnionych do głosowania.
 2. Liczbę nauczycieli uprawnionych do głosowania.
 3. Liczbę oddanych głosów.
 4. Liczbę ważnych głosów.
 5. Nazwiska osób zasiadających w komisji.

 

 

 

Przewodniczący:  Karol Komorski

Opiekunki: Agnieszka Ziomek

Jolanta Daniłowicz