Na podstawie Prawa Oświatowego Art.121a  „Staż uczniowski”-Dz.U.2021.1082 pkt.4  Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia , który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.

 

Program staży zawodowych dla zawodu Technik Informatyk na podbudowie gimnazjum

 

Program staży zawodowych dla zawodu Technik Informatyk na podbudowie szkoły podstawowej

 

Program staży zawodowych dla zawodu Technik Programista na podbudowie szkoły podstawowej

 

Program stażu uczniowskiego dla zawodu Technik Ekonomista