ZADANIE

 

„Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych
w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji celowej dot. krajowego współfinansowania projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, tj. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

WARTOŚĆ ZADANIA

2 806 695,75 zł

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA

140 309,37 zł

Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym przygotowanym na podstawie przeprowadzonych, indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb i problemów 4 Zespołów Szkół Zawodowych, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu szczecineckiego. Ogółem z kompleksowego wsparcia skorzysta 230 osób, w tym 191 uczniów techników zawodowych oraz szkoły branżowej I stopnia i 39 nauczycieli. Celem projektu jest: podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy; zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego; wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie uczniów.

Projekt zakłada realizację:

  • staży uczniowskich organizowanych u pracodawców, preferując do udziału w stażu tych uczniów, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców,
  • udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej,
  • organizację pozaszkolnych formy kształcenia ustawicznego w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
  • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • organizację zajęć tematycznych poza lekcjami,
  • doposażenie pracowni zawodowych,
  • tworzenie klas patronackich,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.