Spotkanie z pielęgniarką szkolną

12 kwietnia wychowanki z internatu uczestniczyły w spotkaniu z pielęgniarką szkolną Jolantą Zakrzewską – Łuczak 👩‍⚕️
Dziękujemy Pani Joli za poświęcony czas i przekazanie cennych wiadomości z zakresu edukacji zdrowotnej 💛

Aerobik w naszym internacie

[Not a valid template]

Rozpoczęło się przestrzenne drukowanie. Klasa 4 Tig zaprojektowała i wydrukowała przy pomocy drukarek 3D  swoje pierwsze trójwymiarowe modele.

 

   

 

Rozpoczęło się szkolenie z zakresu programowania i obsługi procesu druku 3D oraz tworzenia witryn internetowych dla 19 osób zakwalifikowanych do 2 grupy szkoleniowej. Realizacja szkolenia odbywa się w siedzibie Blue House Szczecinek, a zakończy się ono egzaminem. Życzymy powodzenia i trzymamy za was kciuki.

PRZYTUL SIĘ DO DRZEWA 🌲🌳👍

Certyfikat dla naszego internatu za udział w ogólnopolskiej kampanii.

Gablota projektu

Przypominamy Wam o gablocie naszego projektu. Znajdziecie w niej harmonogram szkoleń dla grupy II, oraz wszelkie informacje i regulaminy dotyczące naszego projektu. Gablota znajduje się na parterze budynku szkoły obok sali nr 9.

ZMIANA OPŁAT ZA POBYT W INTERNACIE OD 01.09.2022 r.

Kierownik internatu informuje, że od 1 września 2022 r. obowiązują następujące stawki opłat za pobyt w internacie:

 • zakwaterowanie – 90 zł miesięcznie
 • wyżywienie – 12 zł dzienna stawka żywieniowa

 

Więcej informacji na temat opłat znajduje się w zakładce PŁATNOŚCI

ZADANIE

 

„Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie szkół zawodowych
w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dotacji celowej dot. krajowego współfinansowania projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, tj. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

WARTOŚĆ ZADANIA

2 806 695,75 zł

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA

140 309,37 zł

Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym przygotowanym na podstawie przeprowadzonych, indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb i problemów 4 Zespołów Szkół Zawodowych, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu szczecineckiego. Ogółem z kompleksowego wsparcia skorzysta 230 osób, w tym 191 uczniów techników zawodowych oraz szkoły branżowej I stopnia i 39 nauczycieli. Celem projektu jest: podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy; zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego; wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększając szanse na zatrudnienie uczniów.

Projekt zakłada realizację:

 • staży uczniowskich organizowanych u pracodawców, preferując do udziału w stażu tych uczniów, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców,
 • udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej,
 • organizację pozaszkolnych formy kształcenia ustawicznego w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
 • pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • organizację zajęć tematycznych poza lekcjami,
 • doposażenie pracowni zawodowych,
 • tworzenie klas patronackich,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

OPŁATA ZA POBYT W INTERNACIE:
(obowiązuje od 01.09.2022 r.)

ZAKWATEROWANIE – 90 zł miesięcznie

WYŻYWIENIE – 12 zł dzienna stawka żywieniowa

Opłatę za wyżywienie oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez
liczbę dni nauki szkolnej przypadającą w danym miesiącu.
Miesięczna opłata za pobyt w internacie jest sumą opłat za zakwaterowanie
i wyżywienie.

Płatności dokonuje się z góry do 10 każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto: 05 85661042 0501 1261 2004 0003,
w tytule przelewu należy podać:
– imię i nazwisko dziecka
– miesiąc, za jaki dokonuje się wpłaty

WZROST OPŁAT ZA POBYT W INTERNACIE OD 01.09.2022 r.

Kierownik internatu informuje, że od 1 września 2022 r. zmianie ulegną opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie.

Do czasu ustalenia z organem prowadzącym stawek za wyżywienie i zakwaterowanie obowiązujących od 1 września 2022 r. proszę o dokonywanie wpłat według stawek obowiązujących w czerwcu 2022 r. tj.:

zakwaterowanie – 60 zł miesięcznie

wyżywienie – 10 zł dzienna stawka żywieniowa

O wysokości opłat obowiązujących od 1 września 2022 r. zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po ich zatwierdzeniu.

PRZYJAZD MŁODZIEŻY DO INTERNATU ZS NR 1 IM. KEN

31.08.2022 r. (ŚRODA)

OD GODZ.   16.00

Spotkanie nowych mieszkańców z kierownikiem internatu

odbędzie się  w świetlicy internatu 

w czwartek 1 września 2022 r.:

dziewczęta – godz. 16.00

chłopcy – godz. 16.30

Obecność obowiązkowa!

I grupa już zdobyła certyfikaty

Spieszymy Was poinformować iż zakończyło się szkolenie I grupy uczestników naszego projektu. Szkolenia dotyczyły witryn internetowych oraz drukarek 3 D. W kursach uczestniczyło 15 osób. Nasi uczestnicy zdali egzamin i otrzymali certyfikaty. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za II grupę. 

 

Podziękowanie dla naszego internatu za zorganizowanie zbiórki charytatywnej ❤️

Od stycznia 2022 swoje staże uczniowskie rozpoczynają uczniowie klasy III TiG.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

 

Spotkanie rekrutacyjne z uczestnikami projektu

W dniu 28.10.2021 o godz. 16:00 w Sali nr 5 odbyło się spotkanie inauguracyjne z uczestnikami projektu. Przebieg spotkania:

 1. Przedstawienie ogólnych założeń projektu
 2. Omówienie zadań wykonywanych w projekcie przez ZS1 im KEN
 3. Przedstawienie elementów podstrony projektu umieszczonej na stronie internetowej szkoły
 4. Omówienie dokumentacji rekrutacyjnej uczestników projektu
 5. Sporządzanie dokumentacji rekrutacyjnej 

Gablota Zawodowców przyszłości

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizacji projektu „Zawodowcy przyszłości”. Informacje te są umieszczone w gablocie na parterze budynku szklonego.

 

Na podstawie Prawa Oświatowego Art.121a  „Staż uczniowski”-Dz.U.2021.1082 pkt.4  Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia , który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.

 

Program staży zawodowych dla zawodu Technik Informatyk na podbudowie gimnazjum

 

Program staży zawodowych dla zawodu Technik Informatyk na podbudowie szkoły podstawowej

 

Program staży zawodowych dla zawodu Technik Programista na podbudowie szkoły podstawowej

 

Program stażu uczniowskiego dla zawodu Technik Ekonomista

III miejsce Izabeli Krzyżanowskiej w konkursie na najlepszy spot profilaktyczny

Z przyjemnością informujemy, że uczennica Naszej szkoły i wychowanka internatu, Izabela Krzyżanowska, została LAUREATKĄ III MIEJSCA w konkursie na najlepszy film/spot profilaktyczny organizowany przez Zakład Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów