Sukcesy w „Powiatowym konkursie matematycznym”

15 grudnia uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinku wzięli udział w „Powiatowym konkursie matematycznym” organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety. Uczniowie przez 90 minut zmagali się z zadaniami matematycznymi, by w rezultacie osiągnąć sukcesy:

Tenisistki stołowe z brązowym medalem!!

19 grudnia w Złocieńcu odbył się finał wojewódzki Licealiady w drużynowym tenisie stołowym. Bardzo dobrze spisały się nasze uczennice Chrapkowska Agata i Popiel Klaudia które w gronie 8 najlepszych zespołów wyłonionych drogą eliminacji zajęły III miejsce.

Warsztaty językowe i nauka salsy hiszpańskiej w Poznaniu

W dniach 14.12 – 16.12.2017 r. odbyła się wycieczka szkolna dla uczniów naszej szkoły, uczących się języka hiszpańskiego, pt. „Podróż do Hiszpanii” – Viaje a España. Była to wycieczka edukacyjna, mająca na celu rozwijania kompetencji językowych poprzez kontakt z rodzimymi użytkownikami języka hiszpańskiego. Jak wiadomo przebywanie wśród osób, które na co dzień używają języka hiszpańskiego to nauka języka bez wysiłku! A warto znać język hiszpański gdyż posługuje się nim ponad 650 mln osób na każdym kontynencie!

Sukcesy w „Powiatowym konkursie matematycznym”

15 grudnia uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinku wzięli udział w „Powiatowym konkursie matematycznym” organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety. Uczniowie przez 90 minut zmagali się z zadaniami matematycznymi, by w rezultacie osiągnąć sukcesy:

Program praktyk zawodowych dla Technika informatyka realizowanych w ramach projektu

„Dobry klimat dla zawodowców”.

 

CZAS PRAKTYKI ZAWODOWEJ – 150 h

Uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk, w całym cyklu kształcenia przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Uczniowie rozpoczynający praktykę zawodową powinni mieć zrealizowane, wynikające z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk, następujące efekty kształcenia:

bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG),

język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ),

organizacja małych zespołów (OMZ),

umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk.

montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.),

projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)

część efektów z zakresu kwalifikacji E.14.– tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

Cele ogólne

Celem ogólnym programu praktyk zawodowych dla uczniów jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego na poziomie technika informatyka. Program praktyk zawodowych pozwoli osiągnąć ogólne cele kształcenia zawodowego, lepiej przygotować do wykonywania zadań zawodowych oraz aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Uczeń doskonali umiejętności i nawyki zdobyte w szkole poprzez ich korelację z rzeczywistymi warunkami pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach informatycznych świadczących usługi z zakresu serwisu sprzętu komputerowego, projektowania  i realizacji sieci komputerowych oraz aplikacji internetowych.

W zadaniach zawodowych w rzeczywistym procesie pracy uczeń powinien poznawać i wykorzystywać innowacyjne techniki i technologie informatyczne. Nowoczesne warunki pracy, kontakt z realiami przedsiębiorstwa przybliżają ucznia do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Praktyki zawodowe u pracodawcy powinny wpłynąć na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności, oraz podniesienie kompetencji personalnych i społecznych w zawodzie technik informatyk.

Program praktyk u pracodawcy wspomoże rozpoznanie możliwości rozwoju zawodowego ucznia w dziedzinie informatyki  i pozwoli uczniowi na rozpoznanie swoich predyspozycji, dzięki czemu będzie mógł stwierdzić, czy swoją dalszą drogę rozwoju ukierunkuje na urządzenia techniki komputerowej czy na sieci komputerowe bądź aplikacje internetowe i bazy danych, a w szczególności wpłynie na:

podniesienie jakości kształcenia zawodowego na poziomie technika informatyka,

utrwalenie i doskonalenie umiejętności i nawyków nabytych w szkolnym kształceniu zawodowym,

przybliżenie uczniom rzeczywistych warunków pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach informatycznych,

opanowanie umiejętności wykorzystywania innowacyjnych technik i technologii informatycznych,

poznanie możliwości rozwoju zawodowego u pracodawcy,

podniesienie kompetencji personalnych i społecznych wobec pracy w zawodzie technik informatyk, a w szczególności nawyku kształcenia się przez całe życie, aby być cały czas atrakcyjnym na rynku pracy.

 

Zestaw efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych sprawdzanych i doskonalonych na praktykach zawodowych u pracodawcy lepiej przygotuje ucznia do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych w przyszłości.

 

Cele szczegółowe

Podczas praktyki zawodowej uczeń powinien  doskonalić wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i  społeczne, objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie w obszarze trzech kwalifikacji:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami danych.

 

Zadania zawodowe realizowane w trakcie praktyk zawodowych pozwolą na doskonalenie efektów kształcenia z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, języka obcego ukierunkowanego zawodowo, efektów wspólnych dla zawodów oraz efektów objętych kwalifikacjami:

 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Uczeń:

montuje komputer osobisty z podzespołów,

modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste,

instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje,

instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń,

konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym,

opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego,

sporządza cennik i kosztorys stanowisk komputerowych,

przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy,

wykonywanie konserwacji urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,

instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,

konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego,

lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego,

lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji,

lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,

sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.

 

 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Uczeń:

montuje okablowanie sieciowe,

wykonuje pomiary okablowania strukturalnego,

modernizuje i rekonfiguruje serwery,

konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych,

konfiguruje routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall),

konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej,

konfiguruje urządzenia telefonii internetowej,

instaluje sieciowe systemy operacyjne,

konfiguruje interfejsy sieciowe,

konfiguracja usług serwerów internetowych.

 

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami,

testuje i publikuje witryny internetowe,

tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych,

zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne,

przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie,

importuje dane do bazy danych,

tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych,

instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych,

modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych,

zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem,

zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie,

zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.

 

Treści kształcenia 

 

W serwisie sprzętu komputerowego uczeń powinien poznać i doskonalić:

 

techniki kontaktu z klientem, sporządzanie notatek z rozmów w celu ustalenia specyfikacji zamówienia na podstawie życzeń klienta,

planowanie i ustalanie terminu realizacji zlecenia,

ocenę stanu technicznego sprzętu podlegającego serwisowaniu oraz wypełnianie karty diagnozy,

przestrzeganie tajemnicy zawodowej podczas analizy danych klienta znajdujących się                      na dysku twardym komputera,

techniki doboru metody diagnozy uszkodzonego oprogramowania oraz urządzeń                                    i podzespołów zestawu komputerowego,

techniki doboru oprogramowania do usuwania usterek programowych oraz przyrządów                       do usuwania usterek sprzętowych,

organizowanie stanowiska pracy serwisanta zgodnie z zasadami BHP, PPOŻ.,                                    oraz wymaganiami ergonomii,

obsługę przyrządów pomiarowych oraz metod i technik naprawy podzespołów urządzeń techniki komputerowej,

nowoczesne techniki zabezpieczania systemów komputerowych,

nowe trendy w rozwoju urządzeń techniki komputerowej,

zasady działania podzespołów oraz urządzeń wchodzących w skład zestawu komputerowego,

techniki kosztorysowania napraw uszkodzonych komputerów,

techniki kosztorysowania montażu zestawów komputerowych.

 

 

W przedsiębiorstwie zajmującym się projektowaniem i realizacją lokalnych sieci komputerowych, uczeń powinien poznać:

techniki kontaktu z klientem, sporządzanie notatek z rozmów w celu ustalenia specyfikacji zamówienia na podstawie życzeń klienta,

planowanie i ustalanie terminu realizacji zlecenia,

metody i techniki realizacji okablowania strukturalnego sieci komputerowych,

metody i techniki pomiaru oraz analizy danych pomiarowych, w celu certyfikacji zrealizowanego okablowania sieciowego,

obsługę przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiary okablowania strukturalnego sieci komputerowych,

metody montażu i konfiguracji urządzeń sieciowych,

metody rekonfiguracji urządzeń sieciowych oraz sposoby modernizacji istniejących sieci komputerowych,

techniki zabezpieczania serwerów, aplikacji internetowych i baz danych,

 

W przedsiębiorstwie zajmującym się administracją serwerami sieciowymi oraz usługami i aplikacjami internetowymi i bazodanowymi  uczeń powinien poznać:

 

techniki kontaktu z klientem, sporządzanie notatek z rozmów w celu ustalenia specyfikacji zamówienia na podstawie życzeń klienta,

planowanie i ustalanie terminu realizacji zlecenia,

nowoczesne techniki projektowania i realizacji elementów graficznych oraz stron www,

techniki rozbudowy, aktualizacji i publikacji baz danych,

przestrzeganie tajemnicy zawodowej podczas realizacji projektów klienckich,

organizowanie stanowiska pracy projektanta sieci oraz realizatora aplikacji internetowych,

techniki kosztorysowania wykonanych usług.

 

Warunki realizacji  praktyki zawodowej:

 

Program  praktyki zawodowej zakłada, że powinna być ona zorganizowana w:

 

serwisie sprzętu komputerowego, wyposażonym w:

stół monterski z matą antystatyczną oraz opaskami antystatycznymi,

narzędzia monterskie oraz miernik uniwersalny,

komputer klasy PC oraz notebook, mysz, klawiatura,

podzespoły umożliwiające montaż komputera osobistego,

dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfigurację,

oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające,

urządzenia peryferyjne takie jak: drukarka, skaner, czytnik kart pamięci,

 • przedsiębiorstwie zajmującym się projektowaniem i realizacją lokalnych sieci komputerowych, administracją serwerami sieciowymi oraz usługami, wyposażonym w:

komputery klasy PC oraz notebook z podłączeniem do sieci lokalnej oraz dostępem do Internetu,

drukarkę laserową z możliwością pracy jako serwer wydruku,

serwerowe systemy operacyjne,

oprogramowanie do wirtualizacji, oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające,

serwer typu RACK z kontrolerem pamięci masowej, zasilacz awaryjny UPS,

SWITCH zarządzalny z obsługą lokalnych sieci wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet,

ROUTERY xDSL z obsługą protokołu PPP,

oprogramowanie typu firewall z obsługą wirtualnych sieci prywatnych,

telefon internetowy i bramka VoIP,

tester okablowania,

reflektometr TDR,

oprogramowanie komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design) z biblioteką elementów sieci lokalnej,

oprogramowanie do monitorowania pracy sieci,

przedsiębiorstwie zajmującym się aplikacjami internetowymi                                      i bazodanowymi, wyposażonym w:

komputery z zainstalowanym systemem zarządzania bazą danych, dostępem do sieci lokalnej, sieci Internet i możliwością publikacji stron www, aplikacji internetowych,

edytor stron internetowych z możliwością  edycji hipertekstowego języka znaczników i kaskadowych arkuszy stylów, z możliwością walidacji strony,

oprogramowanie do tworzenia grafiki i animacji, obróbki materiałów audio i wideo,

oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie klienta w wybranych językach programowania.

 

Program praktyk zawodowych dla Technika Ekonomisty realizowanych w ramach projektu

„Dobry klimat dla zawodowców”.

Cel praktyki :

 1. Umożliwienie uczniom Technikum Zawodowego doskonalenia praktycznych umiejętności
 2. Zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego
 3. Wzmocnienie kształcenia zawodowego w szkole
 4. Silniejsze powiązanie oferty kształcenia z potrzebami rynku pracy.

Realizacja praktyk:

 1. W ramach projektu pn. „Dobry klimat dla zawodowców” – wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego dla uczniów Technikum Zawodowego Nr 1  w Szczecinku, kształcących się na kierunku technik ekonomista realizacja odbywa się w wymiarze 150 godzin. Praktyki odbywać się będą w czasie wolnym od programowych zajęć edukacyjnych szkoły maksymalnie do 6 dni w tygodniu w wymiarze nie dłuższym niż 40 godzin tygodniowo, a dzienna norma czasu pracy praktykanta nie może przekroczyć 8 godzin i  trwać nie dłużej niż do godz. 20:00 z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż 6 godz. w dniu  programowych zajęć edukacyjnych szkoły.
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wyznaczenia Opiekuna Merytorycznego Praktyki do którego zadań należy:
 3. Określenie celu i programu praktyki (we współpracy z nauczycielem);
 4. Pomoc uczniowi w zapoznaniu się ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa oraz z zakresem czynności wykonywanym na stanowisku praktyki przez ucznia.
 5. Nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki zawodowej;
 6. Nadzór w zakresie przestrzegania przepisów bhp i p.poz w zakładzie pracy.

Program kształcenia:

  1. Sektor handlowy

Dział zaopatrzenia, zbytu, rozliczeń podatkowych

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
1.określić zadania statutowe jednostki organizacyjnej;

2.  rozpoznać formę organizacyjno-prawną jednostki organizacyjnej, w której odbywa praktyki zawodowe;

3.  odczytać powiązania z komórkami organizacyjnymi na podstawie struktury organizacyjnej jednostki;

4. rozróżnić dokumenty sporządzane w  dziale zaopatrzenia

5. sporządzać dokumenty występujące w praktyce gospodarczej  działu zaopatrzenia,

6. rozróżnić dokumenty sporządzane w dziale handlowym;

7. sporządzać dokumenty występujące w praktyce gospodarczej  działu handlowego;

8. rozróżnić dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze  związane ze środkami pieniężnymi;

 

– Struktura organizacyjna jednostki.

– Forma prawna jednostki organizacyjnej

    i regulaminy wewnętrzne.

–  Mechanizm obiegu dokumentów w jednostce  organizacyjnej.

– Formy i techniki zaopatrzenia.

– Dokumentacja gospodarki magazynowej.

– Dokumentacja zakupu i sprzedaży.

– Dokumentacja środków pieniężnych.

– Dokumentacja pracownicza.

– Działania marketingowe.

– Współpraca jednostki organizacyjnej

     z otoczeniem.

– Rozliczenia z instytucjami publicznoprawnymi.

 

9. zidentyfikować przepisy prawa w zakresie różnych podatków;

10. rozróżniać rodzaje podatków;

11. zaliczać podatki odprowadzane przez jednostkę organizacyjną do właściwej grupy podatków według klasyfikacji podatków w polskim systemie podatkowym;

12. identyfikować przepisy prawa w zakresie różnych podatków;

13.rozróżniać rodzaje podatków;

14. zaliczać podatki odprowadzane przez jednostkę organizacyjną do właściwej grupy podatków według klasyfikacji podatków w polskim systemie podatkowym;

15. zaliczać  podatki odprowadzane przez jednostkę organizacyjną do podatków obciążających koszty działalności jednostki i zmniejszających  wynik brutto jednostki;

16. obliczyć podatki obciążające koszty działalności jednostki organizacyjnej;

17. identyfikować ulgi i zwolnienia podatkowe;

18. dobrać formularz deklaracji podatkowej do rodzaju podatku;

19. powiązać zapisy w rejestrze zakupu i sprzedaży faktur VAT z zapisami w deklaracji VAT 7;

20. rozróżnić dokumentację pracowniczą;

21. zidentyfikować cel sporządzenia deklaracji rozliczeniowej – ZUS DRA;

22. wyjaśnić różnicę między deklaracją ZUS DRA, a imiennym raportem miesięcznym ZUS RCA;

23. określić termin składania deklaracji rozliczeniowych i opłaty składek;

24. powiązań informacje z karty przychodów pracownika z naliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

 25. obsługiwać programy komputerowe do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych stosowane w jednostce organizacyjnej;

26. obsługiwać programy komputerowe do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki stosowane w jednostce organizacyjnej;

 

 

 1. Dział księgowości
Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
1. skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej

w jednostce organizacyjnej;

2.  oddzielić dokumenty księgowe podlegające i niepodlegające księgowaniu;

3.  dokonać kontroli wstępnej dowodów księgowych;

4.  zastosować pieczęcie dekretacyjne do kwalifikowania dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych;

5. określić okres przechowywania różnych dowodów i dokumentów księgowych występujących w jednostce organizacyjnej;

6. określić podstawowe wymogi dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera dotyczące zapisów księgowych i wydruku danych;

7. zaewidencjonować różne operacje gospodarcze na podstawie dowodów zakwalifikowanych do ujęcia w księgach rachunkowych;

8. zidentyfikować formy rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w rozliczeniach z kontrahentami jednostki organizacyjnej;

9. wyjaśnić cel sporządzania poszczególnych dokumentów obrotu gotówkowego;

10. obsługiwać program komputerowy do księgowania operacji gospodarczych stosowany w jednostce organizacyjnej;

11. rozróżniać metody inwentaryzacji;

12.okreslić  przyczyny powstałych różnic inwentaryzacyjnych;

13.podać treść ekonomiczną powstałych różnic inwentaryzacyjnych;

– Struktura organizacyjna działu głównego księgowego.

– Kryteria podziału prac księgowych.

– Zakres obowiązków pracowników działu księgowości.

– Zasady (polityka) rachunkowości jednostki organizacyjnej.

– Tworzenie i obieg dokumentacji księgowej.

– Archiwizowanie dokumentacji księgowej.

–  Ewidencja komputerowa.

– Formy rozliczeń z kontrahentami jednostki organizacyjnej.

– System komunikowania się z bankiem (Home Banking).

– Zadania działu inwentaryzacji.

 

 

 1. Dział kadr i płac
Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
1.  sporządzić dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika;

2. sporządzić dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy;

3. określić warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej;

4. sporządzić umowy cywilnoprawne;

5. obliczyć wynagrodzenia pracowników przy zastosowaniu systemu wynagradzania obowiązującego w jednostce organizacyjnej;

6. sporządzić listę płac z wykorzystaniem oprogramowania kadrowo – płacowego stosowanego w jednostce organizacyjnej;

7. rozliczyć wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę o pracę i umowę zlecenia;

8. rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej na umowę zlecenia;

9. określić termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zatrudnionego pracownika;

10. dobrać formularz ZUS do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionych pracowników;

11. dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

12. dobrać formularz ZUS do zgłoszenia płatnika osoby prawnej;

13. dobrać formularz ZUS do zgłoszenia zamiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej;

14. sporządzić deklaracje zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

15. określić terminy regulowania płatności składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

16. rozróżnić dokumenty rozliczeniowe ZUS

17. sporządzić deklarację rozliczeniową ZUS DRA;

18. sporządzić imienne raporty miesięczne: ZUS RCA, ZUS RZA, ZUSRSA;

19. określić sankcje z tytułu niewykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych;

20. sporządzić „listę zasiłkową”.

– Zakres obowiązków pracowników działu zatrudnienia i płac.

– Dokumentacja pracownicza.

– Dokumentowanie wynagrodzeń.

– Inne dokumenty rezultatów pracy: karty pracy, karty zleceniowe, karty robocze.

– Systemy wynagradzania pracowników w jednostce organizacyjnej.

– Obowiązki zgłoszeniowe do ZUS.

– Dokumentacja zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

– Dokumenty rozliczeniowe.

 

Sektor bankowy

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
1. zapoznanie się z regulaminem banku i BHP

2. omówienie funkcji poszczególnych stanowisk oraz zakresu obowiązków ( doradca klienta indywidualnego, instytucjonalnego, finansowy, kasjer )

3. zapoznanie się z planem kont w banku ( w szkole poznajemy plan kont przedsiębiorstw )

4.  zapoznanie się z obsługą urządzeń w banku ( liczenie gotówki, ładowanie bankomatu )

5. szkolenie na temat sprawdzania autentyczności banknotów

6. sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym

7. adresowanie listów z ofertą banku

8. analiza informacji z rynku finansowego w  Polsce i na świecie ( analiza notować GPW )

9. wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów 

10. roznoszenie listów z ofertą banku do poszczególnych firm

11. obsługa programów bankowych np. NFE, INTRSET, IBAN

12. wiedza na temat rozmowy z klientami

13. poznanie zabezpieczeń w banku

14. obsługa urządzeń dostępnych w banku np: maszyna do liczenia pieniędzy, niszczarka, kasa

15. umiejętności rozpoznawania fałszywych banknotów

16. wiedza teoretyczna dotycząca bankowości w Polsce

17. działalność kredytowa w tym: oferta kredytowa, wnioski o udzielenie kredytu, kredyty udzielane przez bank na działalność gospodarczą,

18. kryteria oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy,

19. ocena zdolności kredytowej w ujęciu perspektywicznym

20. ocena zdolności kredytowej w trakcie korzystania z kredytu,

21. ocena sytuacji finansowej za pomocą współczynników: – współczynnik płynności – współczynnik zadłużenia – współczynnik sprawności (efektywności) – współczynnik rentowności

22. prawne zabezpieczenie kredytów i pożyczek: weksel, poręczenie, gwarancje bankowe, cesja wierzytelności, zastaw, kaucja, hipoteka,

23. budowa i funkcjonowanie systemu monitoringu kredytowego

 

– Struktura organizacyjna jednostki.

– Forma prawna jednostki organizacyjnej

    i regulaminy wewnętrzne.

–  Mechanizm obiegu dokumentów w jednostce  organizacyjnej.

– Obsługa programów bankowych.

– Dokumentacja kredytowa.

 

Sektor administracji budżetowej

Program praktyki zawodowej należy traktować w sposób elastyczny, ze względów organizacyjnych jednostki dopuszcza się pewne odstępstwa od realizacji.

Propozycje metod sprawdzania i oceny:

Oceny osiągnięć edukacyjnych dokonuje opiekun praktyki zawodowej na podstawie obserwacji pracy uczniów podczas realizacji powierzonych zadań oraz na podstawie  zapisów w dzienniczku praktyk. W procesie kontroli i oceny przebiegu praktyk należy uwzględnić:

 • pracowitość,
 • punktualność,
 • etykę zawodową,
 • kulturę osobistą,
 • rzetelność w wykonywaniu zleconych  zadań,
 • wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole,
 • systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych.

 

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał kształcenia
1. zidentyfikować zadania naczelnych organów administracji

2. odróżnić zadania organów naczelnych od zadań organów centralnych administracji

3. określić pozycję wójta, burmistrza, prezydenta

4. zidentyfikować zadania organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa

5. wymienić zadania organów wykonawczych samorządu terytorialnego

6. wskazać organy nadzoru nad samorządem terytorialnym

7. określić zadania organów nadzoru nad samorządem terytorialnym

8. wymienić zadania organów administracji zespolonej w województwie

9. wymienić zadania administracji niezespolonej w województwie

10. przedstawić zadania wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie oraz zwierzchnika administracji zespolonej

11. wyjaśnić stosunek wojewody do organów administracji niezespolonej

12. dokonać analizy i interpretacji podstawowych aktów prawnych

13. zidentyfikować akty wewnętrzne administracji

14. posługiwać się aktami zewnętrznymi podczas wykonywania pracy w organach administracji

15. odróżnić akty wewnętrzne od aktów zewnętrznych

16. zastosować przepisy o ochronie danych osobowych

17. rozróżnić instrukcje, regulaminy, statuty

18. sporządzić zawiadomienie o wszczęciu postępowania

19. sporządzić wezwanie do udziału w czynnościach procesowych i złożenia wyjaśnień

20. sporządzić protokoły i adnotacje

21. dokonać analizy przykładowej decyzji administracyjnej pod kątem jej treści

22. sporządzić postanowienie o zawieszeniu postępowania

23. sporządzić decyzję o umorzeniu postępowania

24. ustalić elementy konieczne dla decyzji administracyjnej

25. opracować projekt postanowienia  i decyzji administracyjnej na każdym etapie sprawy

26. sklasyfikować wady decyzji administracyjnej

27. ocenić prawidłowość decyzji administracyjnej

28.  warunki stwierdzenia nieważności decyzji

29. określić strukturę i zakres działania sądów administracyjnych

30. sporządzić projekt  skargi

31. ustalić sposób rozpatrzenia skargi lub wniosku

32. uzasadnić w logiczny sposób rozpatrzenie przykładowej skargi lub wniosku

33. przedstawić znaczenie rachunkowości budżetowej

34. księgować podstawowe zdarzenia w sektorze budżetowym

35. przygotować sprawozdanie finansowe sektora budżetowego

36. archiwizować dokumentację budżetową

– Organizacja urzędu

administracji

-Obsługa klientów w urzędzie

-Rodzaje organów administracji

-Zadania organów administracji

-Organy nadzoru nad samorządem terytorialnym

-Rodzaje aktów administracyjnych

-Sporządzanie decyzji administracyjnej

-Sporządzanie postanowienia i ugody

administracyjnej

-Wszczęcie postępowania administracyjnego

-Zawieszenie i

umorzenie postępowania

administracyjnego

-Rozpatrywanie skarg i wniosków

.

 

„Dobry klimat dla zawodowców” –  wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe

na terenie Powiatu Szczecineckiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego i podniesienie jakości kształcenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez wsparcie czterech zespołów szkół kształcenia zawodowego z terenu powiatu szczecineckiego

Projekt zakłada realizację:

 1. Programu praktyk zawodowych dla uczniów
 2. Kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje – kurs prawa jazdy kat. B, kurs ECDL,  certyfikowane kursy zawodowe
 3. Doradztwa zawodowego,
 4. Dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych – studia podyplomowe, szkolenia
 5. Nawiązanie szerszej współpracy szkół z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
 6. Wyjazdów zawodoznawczych/studyjnych do przedsiębiorców, pracodawców/udział w imprezach branżowych, targach tematycznych

Szkolnym koordynatorem projektu jest Dżulia Radułow

 

Zadania szkoły w projekcie

Zadania wykonywane w Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku w ramach projektu  „Dobry klimat dla zawodowców” – wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego.

Opis projektu: Projekt zakłada wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest samorząd Powiatu Szczecineckiego i obszaru KS po przez lepsze dostosowanie form, metod, i warunków jego prowadzenia do wymogów gospodarki i rynku pracy w następującym zakresie:

– realizacje programu praktyk zawodowych (staży) dla uczniów

– dokształcanie nauczycieli przedmiotów zawodowych

– realizacje dodatkowych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów

– nawiązanie szerszej współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami oraz szkołami wyższymi

– wyjazdów zawodoznawczych/studyjnych, nowe innowacyjne metody nauczania

– dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego

Grupa docelowa projektu: uczniowie z kierunków Technik Ekonomista, Technik Informatyk, Technik Organizacji Reklamy.

Termin realizacji projektu: 11.2017-12.2020

 1. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczestników projektu w wymiarze 2h lekcyjnych przypadających na jednego uczestnika projektu
 2. Uczestnictwo w stażu w wymiarze 150h przypadających na jednego uczestnika projektu

– staż będzie się odbywać na podstawie umów zawartych z wybranymi przez uczniów pracodawcami

– realizacja stażu odbywa się na podstawie Programu Stażu dla wybranego profilu kształcenia

– uczniowie otrzymają wynagrodzenie za zrealizowany staż  w wysokości 1.850,00

 1. Uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat.B – dotyczy 13 osób

– kursem objęte zostaną osoby które ukończyły 18 rok życia

– liczba godzin szkolenia: 30h –szkolenie teoretyczne

                                               30h- szkolenie praktyczne

– w ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: badania lekarskie, przygotowanie kursu, materiały szkoleniowe, pierwsze podejście do egzaminu państwowego.

 1. Uczestnictwo w kursie ECDL- dotyczy 161 osób

Kurs składa się z 4 modułów:

B1- podstawy pracy z komputerem

B2- podstawy pracy w sieci

B3- przetwarzane tekstów

B4- arkusze kalkulacyjne.

Liczba godzin zajęć16-24h lekcyjnych / moduł

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

 1. Uczestnictwo w studiach podyplomowych – dotyczy 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.  

– Aplikacje internetowe i mobilne.

– Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

W ramach kosztów kursu pokrytych z projektu wchodzą: czesne, zakwaterowanie, wyżywienie, koszty dojazdu.

 1. Odbiór i oznakowanie zakupionego wyposażenia pracowni:

– Pracownia techniki biurowej

– Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych

– Pracownia urządzeń techniki komputerowej

– Pracownia aplikacji internetowych

– Pracownia multimedialna

Opracowanie na podstawie Wniosku zawartego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Asystentem Koordynatora Projektu z ramienia szkoły jest Dżulia Radułow.

 

Mamy zwycięzcę Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego!

SIMPLY THE BEST!

W dniu 13.12.2017 w I liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku, odbył się już VIII POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Miło jest nam poinformować, iż nasz uczeń MICHAŁ ŁESYK zajął w nim I miejsce, a uczennica NATALIA KODŹ zajęła VI miejsce.

Badmintoniści ze złotym medalem!!!

12.12 w sali Zespołu Szkół Społecznych odbył się finał mistrzostw województwa w badmintonie chłopców szkół ponadgimnazjalnych.
Reprezentanci naszej szkoły, spisali się znakomicie i po raz drugi z rzędu zdobyli złoty medal!!!

Weronika Kniaź Wolontariuszem Roku 2017

Podczas tegorocznej edycji konkursu tytuł Wolontariusza Roku 2017 otrzymała Weronika Kniaź, uczennica klasy IIIB LO, która szczególnie czynnie udziela się w ramach szkolnego wolontariatu. Angażuje się w program „Starszy Brat, Starsza Siostra”, w liczne projekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia ATUT oraz wiele imprez i akcji charytatywnych organizowanych w Szczecinku

Wolontariusz Roku 2017

Podczas tegorocznej edycji konkursu tytuł Wolontariusza Roku 2017 otrzymała Weronika Kniaź, uczennica klasy IIIB LO, która szczególnie czynnie udziela się w ramach szkolnego wolontariatu. Angażuje się w program „Starszy Brat, Starsza Siostra”, w liczne projekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia ATUT oraz wiele imprez i akcji charytatywnych organizowanych w Szczecinku. W konkursie Wolontariusz Roku 2017 doceniono także pracę wolontarystyczną pani Natalii Warzyńskiej.

Mikołajowy Turniej Piłki Siatkowej

6  grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. KEN odbył się  Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej ,,dwójek”

W turnieju uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy z których zostały wyłonione cztery pary biorące udział w eliminacji finałowej. Turniej rozgrywano ,,każdy z każdym”. W piłce siatkowej zmagało się 12 zespołów męskich i 6 żeńskich co dało w sumie ponad 50 uczestników.

Targi edukacyjnych Edu Day Szczecinek 2017

5 grudnia uczniowie klasy III b  II Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział  w 5 edycji  Targów edukacyjnych Edu Day Szczecinek 2017, które odbyły się już po raz drugi w Szczecinku. Podobnie jak w zeszłym roku,  w jednym miejscu można było porównać ofertę edukacyjną czołowych instytucji edukacyjnych.

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

We wtorek, 05. grudnia, klasa III TI wraz z paniami Małgorzatą Siemieniako – Bena i Natalią Warzyńską, uczestniczyła w spotkaniu z sędzią w stanie spoczynku, znaną nam wszystkim, panią Anną Marią Wesołowską.

Spotkanie zostało przygotowane przez PCPR w Szczecinku, a odbyło się w internacie Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku.

Internacki Turniej Piłki Siatkowej

W poniedziałek, 4 grudnia, rozegraliśmy Internacki Turniej Piłki Siatkowej w celu wyłonienia najlepszej grupy zawodników, która będzie reprezentowała internat na rozgrywkach międzyinternackich. Do rywalizacji przystąpiło 21 wychowanków, którzy w sposób losowy zostali przydzieleni do trzech drużyn.

Andrzejki w internacie

29 listopada mieszkańcy internatu obchodzili Andrzejki. Pełen magii i tajemniczości wieczór przyciągnął rzeszę ciekawych swojej przyszłości. Przebijanie serc z imionami chłopca/dziewczyny, wróżenie z kart oraz symboli ukrytych pod wybranym kubkiem to tylko niektóre z zabaw, które odbyły się w wigilię św. Andrzeja.

CHARYTATYWNY JARMARK DLA BEZDOMNYCH

To już tradycja, że pod koniec listopada Szkolny Klub Wolontariusza dołącza ze swoim stoiskiem do Jarmarku Różności, organizowanego w naszej szkole w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości 🙂 Zebrane fundusze są przekazane na zakup odzieży dla osób bezdomnych w ramach akcji MOPS „Zimą też może być cieplej”.